ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ


JUDR. RENÉ HUŠEK,
ADVOKÁT

O NÁS


Vítejte na internetových stránkách naší advokátní kanceláře. Advokátní kancelář zahájila svou činnost již v roce 1993 a poskytuje komplexní právní služby pro občany i podnikatele v širokém spektru právních odvětví.

Nabízíme vysoce odborné řešení Vašich právních záležitostí spolu se vstřícným a neformálním přístupem ke každému jednotlivému klientovi. Spojujeme moderní postupy s tradičním odpovědným výkonem advokacie.

Právní pomoc poskytujeme efektivně a účelně, bez zatěžování klienta zbytečnými náklady.

Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby podle jejich aktuálních potřeb.


Personální obsazení:

JUDr. René Hušek
advokát
osvědčení ČAK č. 03169

JUDr. Martin Hledík
advokát
osvědčení ČAK č. 15628

Mgr. Renata Vlková
advokátka
osvědčení ČAK č. 17270

Mgr. Veronika Flajšingerová
advokátní koncipient
osvědčení ČAK č. 41193

Ing. Iveta Hušková
daňový poradce
osvědčení KDP č. 1784

Přejít na kontakty ->

SLUŽBYObchodní právo

 • všestranné právní poradenství v právních záležitostech týkajících se obchodních korporací
 • smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • vymáhání pohledávek v soudním řízení, zajištění pohledávek a jejich postoupení
 • zpracování právního auditu společnosti pro účely akvizice - due diligence
 • převody akcií a obchodních podílů
 • přeměny a likvidace obchodních společností
 • zpracování podkladů pro zápis změn v obchodním rejstříku
 • řešení obchodních sporů

Občanské právo

 • občanskoprávní závazky – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, apod.
 • odstoupení od smlouvy, posouzení platnosti smlouvy
 • vymáhání pohledávek v soudním řízení
 • zajištění dluhů - ručení, zástava, zajišťovací převod práva
 • uplatňování nároků na náhradu škody, včetně náhrady nemajetkové újmy
 • uplatňování nároků z bezdůvodného obohacení
 • ochrana osobnosti
 • sepis žalob, zastupování před soudy

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků na náhradu škody způsobené trestným činem
 • trestní odpovědnost právnických osob – prevence, obhajoba

Právo duševního vlastnictví

 • licenční smlouvy
 • uplatňování práv vyplývajících z duševního vlastnictví

Nemovitosti

 • převody nemovitostí – kupní smlouvy včetně advokátní úschovy kupní ceny, darovací smlouvy
 • nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy
 • výpovědi z nájmu
 • řešení spoluvlastnických vztahů – dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, podání žaloby na zrušení spoluvlastnictví a zastupování v soudním řízení
 • zajišťovací instituty - zástavní právo, věcné břemeno, zajišťovací převod práva

Insolvenční právo

 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • insolvenční návrhy
 • incidenční spory - podání žaloby, zastupování v soudním řízení
 • vyloučení věci z majetkové podstaty

Rodinné právo

 • rozvod manželství - návrh na rozvod a zastupování v rozvodovém řízení
 • společné jmění manželů - smlouvy o vypořádání SJM pro dobu po rozvodu, dohody o vypořádání SJM po jeho zániku
 • výchova a výživa nezletilých dětí – sjednávání dohod, zastupování v soudním řízení

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením
 • neplatnost výpovědi
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích - pracovní úrazy, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem

Veřejné zakázky

 • námitky uchazečů proti rozhodnutí zadavatele
 • zpracování návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a zastupování před ÚOHS
 • návrhy na předběžná opatření
 • správní žaloby proti rozhodnutí ÚOHS a zastoupení před správním soudem


ODMĚNA ADVOKÁTAOdměna smluvní

 • hodinová sazba ve výši 1.500 - 2.500,- Kč bez DPH v závislosti na obtížnosti poskytovaných právních služeb (ke sjednané hodinové sazbě se připočítává 21% DPH)
 • smluvní odměna dle dohody s klientem
 • paušální měsíční odměna v případech dlouhodobého právního poradenství

Odměna mimosmluvní

 • V případě, že s advokátem není sjednána smluvní odměna, určuje se odměna podle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif). Základem mimosmluvní odměny je sazba odměny za jeden úkon právní pomoci, určená obvykle podle hodnoty předmětu plnění.

INFORMACEPrávní vztahy mezi klientem a advokátem jsou upraveny "Smlouvou o poskytování právní pomoci" dle zákona č. 85/1996 Sb. (o advokacii) v platném znění. Smlouva obsahuje práva a povinnosti smluvních stran, dohodu o odměně a náhradě výdajů advokáta, ustanovení o odpovědnosti advokáta za případně způsobenou škodu a způsob ukončení smluvního vztahu.

Informace pro spotřebitele

Nedojde-li k dohodě mezi klientem a advokátem, může klient dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, jímž je Česká advokátní komora, internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Informace o zpracovávání osobních údajů

Advokát se jako správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o právech klienta jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Formulář žádosti uplatnění práv subjektu údajů zašle advokát na požádání.


KONTAKTJUDr. René Hušek, advokát

Smetanova 1022/19
602 00 Brno

Tel: 542 214 018, 542 214 048
Email 1: husek@akhusek.cz
Email 2: husek@advokatnikancelarbrno.cz
IČ: 66217270, DIČ: CZ6312142342
Bank. spojení: KB a.s., č. ú. 99394664/0100


JUDr. René Hušek, advokát
email: husek@akhusek.cz

JUDr. Martin Hledík, advokát
email: martin.hledik@centrum.cz

Mgr. Renata Vlková, advokátka
email: vlkova@akhusek.cz

Mgr. Veronika Flajšingerová, advokátní koncipient
email: flajsingerova@akhusek.cz

Ing. Iveta Hušková, daňový poradce
email: iveta.huskova@volny.cz